Vedtægter for Svendborg Senior Idræt

Navn
§1
Foreningens navn er Svendborg Senior Idræt. Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune.

Formål
§2
Foreningens formål er at medvirke til at gennemføre Svendborg kommunes Idræts- og sundhedspolitik ved at tilbyde aktiviteter, der styrker fysisk aktivitet og det sociale samvær for seniorer i Svendborg Kommune.
Rammerne tilrettelægges for at sikre kvalitet i den funktionsrelaterede, aldersrelaterede og målrettede træning, som det er beskrevet i Svendborg Kommunes Idrætspolitik og Sundhedspolitik.
Det tilstræbes at samarbejde med lokale idrætsforeninger og kommunens sundhedsafdeling.
Medlemskab
§3
Forudsætningen for at deltage i Svendborg Senior Idræts aktiviteter er medlemskab af foreningen.

§4
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsesbeslutning herom kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Det ekskluderede medlem har ret til at få behandlet eksklusionen på den
første ordinære generalforsamling i foreningen.

Hæftelse
§5
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de økonomiske forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med en eventuel formue.

Generalforsamling
§6
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§7
Generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og annonceres på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden og med mindst 21 dages varsel.

§8
Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, hvor andet ikke fremgår af disse love.

§9
Hvert medlem har kun én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kan kræves skriftlig afstemning, hvis mindst en tredjedel af forsamlingen ønsker dette.

§10
Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør, om generalforsamlingen er lovlig og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivelse m.v.

§11
Der udarbejdes referat af generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten og formanden.
Ordinær generalforsamling

§12
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Revideret regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Forslag til budget og kontingent.
 6. Valg af formand (for 2 år).
 7. Valg til bestyrelsen:
  1.)Valget gælder for 2 år. Bestyrelsesmedlemmer, som er optaget i bestyrelsen som følge af en udvidelse af bestyrelsen i perioden mellem to generalforsamlinger, jf. § 15, er på valg på den førstkommende generalforsamling
 8. Der vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen indgår vedkommende i det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

§13
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling
§14
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 30 medlemmer indsender skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen. I dette tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 6 uger efter, at begæringen er fremsendt til bestyrelsen.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder samme regler som for ordinær
generalforsamling.

Bestyrelsen

§15
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer.

§16
Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde, der afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen har den styrende myndighed i alle foreningens anliggender. Formanden eller i dennes forfald, næstformanden indkalder til bestyrelsesmøde.

§17
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede.
1.)Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres en bestyrelsesprotokol over vedtagne beslutninger. Protokollen godkendes af bestyrelsen på det efterfølgende møde.

Tegningsregler
§18
Foreningen tegnes ved underskrift af formand og kasserer, formand og næstformand eller næstformand og kasserer.

Regnskab
§19
Regnskabet følger kalenderåret.

Vedtægtsændringer
§20
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslag til vedtægtsændringen.

Opløsning
§21
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, der for at være beslutningsdygtig kræver at mindst ½ delen af foreningens medlemmer er til stede og at ¾ stemmer for forslaget om foreningens opløsning.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, hvor der ikke er halvdelen af foreningens medlemmer tilstede, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan tages med
¾ stemmeflerhed uanset, hvilket antal medlemmer, der er til stede.
I tilfælde af foreningens opløsning skal formuen anvendes til idrætslige formål inden for Svendborg Kommune.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 20. juni 2012

Ovenstående ændrede vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 29. april 2014 med den bemærkning, at ændringerne i § 12 først træder i kraft ved generalforsamlingen i 2015.

Den 29. april 2015 - $7, ændres fra 2. kvartal til februar måned.
Den 20. februar 2017 - $12 og $17 =1.), ændres.

SVENDBORG SENIOR IDRÆT

Svendborg Idrætshal
Ryttervej 70, 1.sal
5700 Svendborg
Tlf. +45 22925700
Email. svsi.tlf@gmail.com
CVR nr. 34 54 29 37

BETALINGSMETODER

Betalingsmuligheder.